Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
09TI/23TB Triển khai Chiến dịch Kiểm tra tập trung đối với Hệ thống an toàn phòng cháy và Phương tiện di chuyển hoa tiêu bắt đầu từ ngày 01/9/2023 theo Chính quyền cảng thành viên Caribbean MOU. 15/09/2023
08TI/23TB Bảng câu hỏi và hướng dẫn chi tiết cho PSCOs về Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về An toàn chống cháy do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/11/2023. 22/08/2023
07TI/23TB Phụ lục cập nhật ngày 31/7/2023 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.21 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 01/08/2023
06TI/23TB Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về An toàn chống cháy do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/11/2023. 01/08/2023
05TI/23TB Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 2016 quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đăng kiểm viên 25/07/2023
04TI/23TB Văn bản số 2766/ĐKVN-TB ngày 24/7/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC 24/07/2023
03TI/23TB Phụ lục cập nhật ngày 28/4/2023 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.21 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 18/05/2023
02TI/23TB Cập nhật phần mềm đối với thiết bị LRIT lắp trên tàu biển. 16/05/2023
01TI/23TB Văn bản số 1098/ĐKVN-TB ngày 23/3/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện các biện pháp nhằm giảm lưu giữ PSC đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế và Bảng câu hỏi để xử lý 6 nhóm khiếm khuyết phổ biến dẫn đến tàu bị lưu giữ của Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm Châu Á (Questionnaire to address the top 6 detainable deficiencies of ACS). 23/03/2023
09TI/22TB Văn bản số 4027/ĐKVN-TB ngày 18/10/2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế từ nay đến hết năm 2022 25/10/2022
08TI/22TB Hướng dẫn về việc thẩm định Tài liệu kỹ thuật EEXI (EEXI technical file), kiểm tra chứng nhận liên quan đến EEXI và Phần III của Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng của tàu (SEEMP Part III) theo quy định ở sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL được thông qua bởi Nghị quyết MEPC.328(76). 23/08/2022
07TI/22TB Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về STCW do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2022. 01/08/2022
06TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 29/7/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 01/08/2022
05TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 29/4/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 04/05/2022
04TI/22TB Thông tư MEPC.1/Circ.892 ngày 09/7/2021 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn việc miễn giảm một số yêu cầu kiểm tra và chứng nhận theo quy định của Công ước MARPOL đối với sà lan không tự hành và không có người 04/03/2022
03TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 31/01/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 31/01/2022
02TI/22TB Văn bản số 259/ĐKVN-VRQC ngày 21/01/2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biển 21/01/2022
01TI/22TB Chiến dich kiểm tra tập trung của Cơ quan An toàn hàng hải Australia về nội dung bảo dưỡng theo kế hoạch. 14/01/2022
22TI/21TB Công văn số 4942/ĐKVN-VRQC ngày 27/12/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc một số lưu ý trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS 28/12/2021
21TI/21TB Thông báo về thực hiện “Khu vực kiểm soát phát thải ô xít lưu huỳnh” của Hàn Quốc. 21/12/2021
20TI/21TB Phụ lục cập nhật ngày 21/10/2021 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 25/10/2021
19TI/21TB Hướng dẫn tuân thủ quy định về Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII) của tàu theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL được thông qua bởi Nghị quyết MEPC.328(76) 06/09/2021
18TI/21TB Thông tin và hướng dẫn của Văn phòng Vận tải biển (ICS) về Chiến dịch kiểm tra tập trung về ổn định tổng quát của tàu do các Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021. 27/08/2021
17TI/21TB Hướng dẫn về Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về ổn định tổng quát của tàu do các Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021 16/08/2021
16TI/21TB Các chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2021 đối với tàu biển của các Chính quyền cảng trên thế giới. 09/08/2021
15TI/21TB Thông tư MSC.1/Circ.1318/Rev.1 ngày 25/5/2021 về Hướng dẫn sửa đổi đối với việc bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống dập cháy cố định bằng CO2. 05/08/2021
14TI/21TB Phụ lục cập nhật ngày 30/07/2021 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 02/08/2021
13TI/21TB Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về ổn định tổng quát của tàu do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021 23/07/2021
12TI/21TB Nghị quyết MEPC.328(76) - Sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định về Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII) của tàu 06/07/2021
11TI/21TB Thông tư MSC.1/Circ.1640 ngày 14/05/2021 về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR). 08/06/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... > »
 • Dữ liệu Tàu biển / Ship Survey Status
 • Dữ liệu GCN Tàu biển / Ship Certificate Database
 • Xác thực GCN Tàu biển / Certification Authentication
 • Dữ liệu An toàn / An ninh / Lao động hàng hải
 • Dữ liệu Cơ sở đóng tàu
 • Dữ liệu Cơ sở dịch vụ
 • Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
 • Báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tàu biển
 • Thông tin kiểm tra công trình biển
 • Dữ liệu tàu sông
 • Phương tiện cơ giới nhập khẩu
 • Phương tiện cơ giới lắp ráp
 • Thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
 • Phương tiện cho các đơn vị đăng kiểm
 • Phương tiện cho Sở Giao thông vận tải
 • Phương tiện cho Cảng biển, Tổng cục ĐB, Cục QLĐB
 • Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện
 • Danh sách xe tải, sơ mi rơ moóc tự đổ
 • Xe cơ giới quá hạn Kiểm định
 • Danh sách XCG hết niên hạn
 • Danh sách XCG sắp hết niên hạn năm 2021
 • Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG
 • Tiếp nhận HS công bố hợp quy